บริการวางระบบบัญชี


สุขเกษมการบัญชี รับจัดวางระบบบัญชี ออกแบบและวางระยยบัญชี ระบบงานต่างๆ
จากประสบการณ์จริงให้หลากหลายธุรกิจ
ทำการสำรวจ วิเคราห์ วางแผน โครงสร้าง พร้อมเสนอ แนะ ปรับโครงสร้างเดิม
และออกแบบระบบบัญชีให้มีคุณภาพ จัดการง่าย ถูกต้องแม่นยำ
ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน
พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปในการดำเนินงานต่างๆให้เป็นระบบ

ขั้นตอนการทำงาน
# ศึกษาและทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า จนถึงการทำงานเชิงลึก และกระบวนการต่างๆ
# วิเคราะห์และออกแบบ ระบบบัญชี และขั้นตอนการทำงาน หากมีระบบเก่าจะเรียนรู้ศึกษาขั้นตอนการทำงานเก่า หาจุดบกพร่องก่อน (เช่นออกแบบผังบัญชี รหัสบัญชี ผังแสดงการเดินทางของข้อมูล เอกสาร ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและการทำงานของระบบบัญชี , แยกประเภทของงานบัญชี การเงิน งบการเงิน กำหนดรูปแบบงานบัญชีตามประเภทของการดำเนินงาน แนวทางการจัดทำรายการต่างๆ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร การจัดทำงบการเงินไม่ว่าจะเป็นงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกำไรสะสม และอื่นๆ)
# เมื่อได้ระบบใหม่แล้ว ทำการอบรมให้ลูกค้าเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
# ทดสอบการทำงาน บันทึกข้อมูล และออกรายงาน เอกสาร ต่างๆ ติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข จนได้ระบบบัญชีที่สมบูรณ์ (ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออก หาทางลดเวลา และต้นทุนในการทำงาน)
# แนะนำการสำรองข้อมูล แก้ไขปัญหา คอยดูแลและให้คำปรึกษาลูกค้า
ผ่านการตรวจประเมินเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ