วางแผนภาษีและบริการอื่นๆ

บริการภาษี /ประกันสังคม
        - จัดเตรียมแบบภาษีที่เกี่ยวข้องในรายเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
                o จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.1
จากรายงานเงินเดือนพนักงานประจำเดือน พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
                o จัดทำแบบภาษี ภ.ง.ด.3,53
หรือภาษีนิติบุคคลอื่นทีเกี่ยวข้อง พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
                o จัดทำรายงานภาษาซื้อ – รายงานภาษีขาย
และจัดทำแบบ ภ.พ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร
        - คำนวณและจัดเตรียมแบบนำส่งเงินสมทบ
ประกันสังคมประจำเดือน
        - จัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นนำส่งกรมสรรพากรรายปี
พร้อมบริการยื่นชำระภาษี ได้แก่
                o สอบทานการคำนวณภาษีครึ่งปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.51)
โดยมีการปรึกษาพูดคุยกับผู้ประกอบการถึงการประมาณการภาษีครึ่งปี ก่อนยื่นสรรพากร
                o คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี และจัดเตรียมแบบนำส่งภาษีเงินได้ฯ (ภ.ง.ด.50)

!!โปรโมชั่น ช่วงปีใหม่! !
รับจดทะเบียน (พร้อมแถมค่าบริการต่างๆมากมาย) :
1. บริการจดทะเบียน บริษัท ทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท : ค่าบริการ 9,500 บาท
2. บริการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4,500 บาท

** ฟรี **
1. ป้าย
2. ตรายาง
3. จดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT, กพ.20)
4. คัดหนังสือรับรอง (ทั้งชุด) + ใบทะเบียนพาณิชย์
5. ทำบัญชีฟรี 3 เดือน
6. รายงานการประชุมเปิดบัญชีธนาคาร
7. แบบฟอร์มเอกสาร + โปรแกรมบัญชี
8. ปรึกษาฟรีค่ะ


รับปรึกษาปัญหา :
1. ได้รับหมายเรียกกรณีขาดส่งงบการเงิน
2. รับทำงบการเงินย้อนหลัง


*บริการอื่น : ยื่นภาษี , รับทำ WorkPermit ,VISA , ติดต่อสรรพากร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการตรวจประเมินเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ